Vijverreglement 2023


VERENIGINGSLIJST 2023


De wateren waar gevist mag worden zijn:
Vijver Mulderplas, gelegen in het gehucht Thull te Schinnen en Vijver Oude Markt, gelegen in het centrum van Schinnen.Bewaren samen met de VISpasHet bestuur van hengelsportvereniging “Ons genoegen” te Schinnen verklaart dat de houder van deze lijst mag vissen in de wateren genoemd in deze lijst, mits hij/zij tevens een geldige VISpas van de vereniging kan tonen met bij behorende Visplanner app of het boekje van Sportvisserij Nederland.

De VISpas is het lidmaatschap van de vereniging en het nummer van de VISpas dient op deze verenigingslijst vermeld te worden.

Geldig van 1 januari t/m/ 31 december 2023 voor het vissen met max. 2 hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 oktober 2023 , anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de contributie voor dat jaar verschuldigd.

Via de website www.mijnsportvisserij.nl kunt u :
•De VISpas opzeggen, per einde van het jaar.
•het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden,
•Een adreswijziging doorvoeren,
•De keuze tussen VISplanner en Gezamenlijke Lijst doorgeven,
•Een duplicaat VISpas bestellen,
•De MeeVIStoestemming aanvragen.


De sportvisser is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn handelingen.


Verboden is:

• Het meenemen van vis, alle vis moet onbeschadigd in het zelfde water terug gezet worden;
• Met levend aas te vissen;
• Te vissen met dreg of dubbele haak (behalve op snoek) en meerdere zijlijnen;
• Te vissen met drijvende korst;
• Te vissen van 2 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopkomst (nachtvissen aldus verboden); uitzondering zijn karperweekenden;
• Te vissen in, op of tussen de planten en te vissen anders dan vanaf de oever;
• Overmatig voeren, voeren met puur aardappelen, gekleurde made, (voeren met hennep in beperkte mate is toegestaan);
• Te vissen binnen met draad en gaas afgezette gedeelten ter bescherming van planten en vissen;
• Leefnet te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur;
• Gebruik van radiografisch voerboot alleen voor Mulderplas, mits in het bezit van voerboot vergunning;
• Het gebruik van voorslag in welke vorm dan ook;
• Hinder of overlast te veroorzaken voor collega-vissers en/of de omgeving;
• Het maken van open vuur, ook BBQ, vuur– of houtkorven en vuur in metalen bak(ken).


Verdere voorwaarden zijn:

•Iedere visser is verplicht na het vissen zijn visstek schoon, onbeschadigd en vrij van afval achter te laten en afval in bakken te deponeren en/of bij voorkeur mee  naar huis te nemen;
• Het uitzetten van vissen van een andere vijver als waar gevist wordt is ten strengste verboden en bij constatering wordt de visvergunning ingetrokken en de betrokken persoon / visser geroyeerd;
• Auto’s parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen;
• Op de parkeerplaats Mulderplas is een Parkeer Vergunning van HSV Schinnen verplicht tevens mag men daar alleen parkeren tijdens een vis sessie, parkeerkaart wordt via de HSV verzorgd en is gratis, alleen voor leden van HSV ONS GENOEGEN SCHINNEN;
• Deze P kaart moet zichtbaar achter de vooruit geplaatst worden;
• Er wordt hierop door BOA's en mogelijk door Politie etc, gehandhaafd, en boetes kunnen worden uitgedeeld;
• Men verplicht zich tot het tonen van zijn VISpas, vijverreglementen en visplanner app;
• Aan Federatie/ vereniging's controleurs BOA'S;
• Tevens dient u hun aanwijzingen op te volgen, idem van bestuursleden en wedstrijdleiding;
• Voorschriften geldend voor het gebied zullen in acht worden genomen;
• Als verenigingslid is men verantwoordelijk voor de door hem toegebrachte schade aan alle in en om de vijvers gelegen terreinen en opstanden;
• De maximale toegestane hoeveelheid lokvoer op onze vijvers bedraagt 500 gr. in kant en klare toestand;
• Dit geldt ook voor BOILIES, PARTIKELS en PALLETS; gewicht van maden,mais,hennep, etc tellen ook mee aan het totaal;
• Voor wedstrijden geld het wedstrijd reglement;
• Mindervalide sportvissers hebben te allen tijde voorrang met betrekking tot het vissen vanaf de invalide steiger;
• Het vissen en/of betreden van de vissteiger is op eigen risico, schade en letselclaims kunnen niet ingediend worden;
• Voor alle soorten visserij KARPER, WITVIS, ROOFVIS is het verplicht om bij het landen/binnenhalen van een vis een deugdelijk ruim schepnet en een onthaakmat te gebruiken;
• Tijdens het maken van foto's op de knieën zitten of hurken en de vis boven de onthaakmat houden;
•NOOIT staan met de vis voor foto's , een val dan zal de vis waarschijnlijk niet overleven;
• Men dient zijn vistuig/spullen zodanig te installeren dat voetgangers/collega-vissers een normale doorgang hebben;
• Men is verplicht aanwijzingen van vrijwilligers die onderhoud doen aan de oevers van de vijvers op te volgen.
Verdere voorwaarden zijn:


Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art.21 Visserijwet).

Bij constatering van overtredingen van vijverreglement volgt een waarschuwing en bij herhaling wordt de visvergunning ingetrokken en volgt royement. Omliggende hengelsportverenigingen worden over royement, met reden waarom, geïnformeerd.

Voor verdere info en nieuws houdt de website en onze Facebook pagina in de gaten.


Email:        info@hsvschinnen.nl
Website:    www.hsvschinnen.nl


Goede vangst en veel plezier aan uw hengelsport,
Bestuur H.S.V. “Ons Genoegen” Schinnen

_____________________________________________________________________________________________

Melden van stroperij, vissterfte, waterverontreiniging, dumpen afval etc.: bel gratis 0800 - 0341.
Direct actie nodig bel Milieu meldkamer Provincie (7 dagen, 24 uur bereikbaar): bel 043 - 361 7070.

_____________________________________________________________________________________________